……………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : (Yönetici Adı Soyadı,Adresi)

DAVALILAR : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi)

KONUSU : Kat maliki bulunan davalının bağımsız bölümünün………………..
(çekilmez hal yazılır)…………….sebebiyle mülkiyet hakkının devri.

OLAY : Yöneticisi bulunduğum……………ili…………..ilçesi
…………….mahallesi…………..caddesi………….sokakta …………ada………..
parselde bulunan……kapı numaralı apartmanın……nolu bağımsız bölüm
maliki olan davalının, …………….(çekilmez hal yazılır) ……………
sebebiyle,bağımsız bölümünün diğer kat maliklerine arsa payları oranında
mülkiyet hakkının devredilmesi için işbu dava açılmış bulunmaktadır.

Diğer kat maliklerinin ad ve soyadları ile arsa paylarını
gösteren liste ile yönetici olarak bu davayı açmama yetki veren
Kat malikleri kurulunun kararı dilekçe ekinde sunulmuştur.

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.25 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : Tapu sicil kaydı,yönetim planı,kat malikleri kurulu
kararı,ihtarname ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Davalı kat malikinin…….nolu bağımsız bölümünün dava
tarihindeki değeri kendisine ödenmek kaydıyla,mülkiyetinin
diğer kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesini ve
yargılama giderlerinin davalıya Ödettirilmesini arz ve talep
ederim.(Tarih…../…../…….)
Davacı(Adı-Soyadı,İmza)

EKLER :
1- Kat maliklerinin,adı soyadı ve arsa payları listesi.
2- Yöneticiye dava açma yetkisi veren kat malikleri kurulu kararı